โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
หมู่ 10 บ้านเสียม   ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0812041472
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..