โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
หมู่ 10 บ้านเสียม   ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0812041472
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ตราโรงเรียน
 
 
สีประจำโรงเรียน    เขียว-เหลือง
ปรัชญาโรงเรียน     รากฐานของตึกคือ อิฐ  รากฐานของชีวิต คือ การศึกษา
คำขวัญของโรงเรียน   สามัคคี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา   จรรยางาม
คติธรรม    นตถิ  ปัญญาสมา  อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี