โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
หมู่ 10 บ้านเสียม   ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0812041472
คณะผู้บริหาร

นายวสันต์ นวลอินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา