โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
หมู่ 10 บ้านเสียม   ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0812041472
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลดาวัลย์ คนขยัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจันทิมา มีสุข
ครู คศ.3