โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
หมู่ 10 บ้านเสียม   ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0812041472
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมงคล พันธุ์วงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศิริวัฒ วิไลสุทธิวงศ์
ครู คศ.3

นางฉัตรวิไล สุทธิอาคาร
ครู คศ.3