โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
หมู่ 10 บ้านเสียม   ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0812041472
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางธัญอินทร์ พรมจำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชัชวาล สารวัน
ครู คศ.3

นางสาวผุสดี สุกเหลือง
ครูอัตราจ้าง