โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
หมู่ 10 บ้านเสียม   ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0812041472
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเอื้องทิพย์ วิไลสุทธิวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจินตนา พันธุ์วงศ์
ครู คศ.3