โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
หมู่ 10 บ้านเสียม   ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0812041472
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุทิศ พันชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ